Сертификация

Членства


За да отговорите на нарастващите изисквания за безопасност на храните, хуманно отношение към животните, устойчивост, околна среда и качество, е важно да се уверите, че Вашата верига за доставки е напълно защитена. Създаването на система за управление на качеството и нейното сертифициране е важна стъпка към изпълнението на тези изисквания. Baltic Control® Certification може да преразгледа и сертифицира вашите различни системи съгласно различни стандарти.

Сертифициране на зърно и фуражи

Baltic Control® Certification има за цел с всеки извършен одит да допринесе за повишена информираност и подобряване на Вашия бизнес и чрез това да се увеличи Вашия пазарен дял и доходност. Baltic Control® Certification извършва сертифициране на зърно и фуражи по следните стандарти:

  • GMP+
  • GTP
  • ISO22000
  • VLOG

Наша амбиция е да извършим сертифициране на ниво, което отговаря на очакванията на действителния стандарт. За повече вижте : feedshttps://www.bccertification.com/certification/certification-of-grain-and-feeds

Сертифициране за устойчивост

Нивата на емисии на парникови газове в глобален мащаб се увеличават повече, отколкото нашето земно кълбо може да се справи, следователно търсенето и производството на устойчиви биомаси и био горива се увеличават бързо. Бъдещото енергоснабдяване може да зависи от устойчивото производство на био горива.

За да се докаже устойчиво производство на биомаси и био горива, сертифицирането е ефективен начин за демонстриране на проследяемост на био горивата и продуктите от биомаса по цялата верига за доставка.

ISCC – Международна сертификация за устойчивост и въглерод – е независима организация с много заинтересовани страни, която предоставя глобално приложима сертификационна система за устойчивост на суровините и продуктите за различни пазари, включително биоенергия/течни и газообразни био горива/, храни, фуражи и химически/технически пазари, проследяване по веригата за доставка и определяне на емисиите на парникови газове и спестяването им.

ISCC управлява различни системи за сертифициране за различни пазари. Ние извършваме сертифициране по:

  • ISCC EU
  • ISCC PLUS

ISCC ЕU може да се прилага, за да демонстрира съответствие с правните изисквания на Директивата за възобновяема енергия 2009/28 / ЕО, изменена с Директива (ЕС) 2015/1513 (RED) и Директивата за качество на горивата 2009/30 / ЕО, изменена с Директива (ЕС 2015 / 1513 (FQD) за всички държави-членки на Европейския съюз

 ISCC PLUS е система за сертифициране, приложима за всички пазари, които не са регулирани от RED и FQD (напр. пазарите за храни, фуражи, химически / технически или био енергийни пазари извън европейските). ISCC PLUS покрива същите изисквания като ISCC ЕU, но може да бъде допълнително персонализирана чрез допълнителното прилагане на доброволни добавки.

ISCC сертификационната система помага на организациите да показват отговорност, която се фокусира върху :

✓ Намаляване на парниковите газове по цялата верига.

✓ Устойчиво използване на земята, промяната в  земеползването.

✓ Oпазване на природата и социалната устойчивост на стоковото производство.

Ние  предлагаме:

С квалифицирани одитори се извършва сертифициране на устойчива биомаса за производство на био горива  и био енергия на всички стъпки от веригата на доставки: ферми, търговци, заводи за масла и захар, био дизел и етанол и др. ISCC сертифицирането може да обхване всички видове биомаса, включително отпадъци и остатъчни материали.

Сертифицирането по ISCC е важно за Вашите  пазарни позиции във вътрешната и международна търговия.

За повече информация относно ISCC моля, кликнете тук.

Моля, свържете се с нас на телефони +359 2 943 70 25; +359 899 85 4198 или на e-mail: office@balticcontrol-bg.com , за да научите повече за различните обхвати на всяка  сертификационна система. Ще се радваме да предоставим целенасочена оферта, която да отговаря на изискванията на вашия бизнес.

Контакти

Балтик Контрол България ООД

Адрес: София 1505, ул. Черковна № 38, вх. А, офис А1

моб.: + 359 899 85 41 98
тел.: + 359 2 943 70 25
факс: + 359 2 418 72 35

е-mail: office@balticcontrol-bg.com

За нас ще е признание да Ви асистираме във Вашата дейност!